Přijímací řízení

MŠMT jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021


Obsah níže postupně bude aktualizován pro PŘ 2020/2021 !


Aktuální info k přijímacím zkouškám – aktualizace 21.5.2020

 Vážení rodiče, milí uchazeči,

máte před sebou přijímací zkoušku, která se koná v pondělí 8.6. K nám na školu dorazí ti, kteří nás máte na 1. místě. Chtěla bych zklidnit všechny ty, kteří  nás máte na 2. místě na přihlášce a konáte přijímací zkoušku na jiné škole. Určitě jsem na vás nezapomnělaJ.

Takže co nás čeká:

 1. Všichni jste od škol dostali pozvánku na přijímací zkoušku, já jsem jí doplnila o organizační záležitosti a o hygienická pravidla.
 2. 8.6. 2020 s přihláškou dorazíte na přijímačky.
 3. Ti žáci, kteří konají přijímací zkoušku u nás na škole 8.6. dostanou Pozvánku na sobotu 20.6. od 9:00 14:00 u nás na škole. Jde o POZVÁNKU k převzetí rozhodnutí ředitelky školy k přijímacímu řízení 2020/2021 a odevzdání Zápisového lístku.
 4. Těm žákům, kteří u nás přijímací zkoušku nekonali, těm zašleme tuto pozvánku poštou domů na adresu a vše se dál tváří, jako kdybyste dělali přijímací zkoušku u nás. Tak se ničeho neobávejte!!!!!
 5. Pro všechny uchazeče tedy platí:
 • 15.6. – 16. 6. 2020 budou na webu školy a na úřední desce na budově školy zveřejněny výsledky přijímacího řízení.
 • K převzetí Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí či nepřijetí dorazíte v sobotu 20.6.2020 (sobota proto, že zřejmě bude vyhovovat vám rodičům, ale i nám, protože nám MŠMT nedalo ani den, kdy to můžeme zrealizovat, protože maturujeme) se zákonným zástupcem.
 • S sebou si vezměte OP, pokud nemáte, nevadí.
 • Přítomnost zákonného zástupce  je nutná.
 • Řádně předem vyplněný Zápisový lístek.
 • Psací potřeby.
 • Osobní dotazník žáka – bude na webu školy.
 • Čestné prohlášení – vztahuje se ke Covid – web školy, úřední deska, bod č. 9
 • Seznámení se s pravidly MŠMT – Ochrana zdraví

Těšíme se na vás a ještě jednou opakuji, žákům, kteří nekonají přijímací zkoušku u nás pošleme pozvánku. Posílat jí budeme v příštím týdnu.

 

S pozdravem

Ilievová Vladimíra

Ředitelka školy – 21.5.2020

Aktualizace k přijímacímu řízení 2020/2021. - 11.5.2020 

Info k přijímacím zkouškám na střední školu.

Dnes stanovil ministr školství termín přijímacího řízení na 8.6.2020.

Zkusím zatím z dostupných info nastínit průběh:

Nyní čekáme na CERMAT, který pošle ředitelům školy POZVÁNKY k přijímacímu řízení.

Pozvánky upravím a vložím potřebné info, okamžitě pozvánky pošlu na emaily, které jsme si odsouhlasili na přihláškách. Kdy to bude, zatím nevím, záleží na Cermatu. - ODESLÁNO 14.5.2020!!!!!

8.6.2020 dorazí vaše děti na přijímací zkoušku, organizace zkoušky bude popsána a upřesněna v POZVÁNCE.

Po 7 dnech nám pošle CERMAT výsledky přijímacího řízení.

My zpracujeme výsledky a kolem 14.6. - 15.6. vám zveřejním výsledky.

Do 5 dní od zveřejnění výsledků si vyzvednete Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí a ten, kdo má zájem o studium u nás na škole, tak ten odevzdá Zápisový lístek. Datum předání Zápisových lístku vám zveřejním, protože se kryje s konáním maturit.

Berte tyto info jako základní informaci k dnešnímu dni.

Přeji hodně štětí, ředitelka školy

6.5.2020

----------------------------------------------------------------

Nejčastěji kladené otázky k přijímacímu řízení - aktialuzace MŠMT - 24.3.2020

Jednotné přijímací zkoušky

 • Proč bude jenom jeden termín jednotných přijímacích zkoušek? Toto řešení bylo zvoleno, aby se zamezilo hromadnému přesunu cca 100 tisíc uchazečů na střední školy uvedené v přihlášce na druhém místě v rámci celé České republiky. Zároveň se tak zkrátí a zrychlí harmonogram přijímacího řízení.
 • Proč se nebude při přijímacích zkouškách také rozhodovat podle vysvědčení? Využití známek na vysvědčení ze  jako jediného kritéria pro přijetí na střední školy není možné u oborů, kde je velký převis uchazečů, například u gymnázií. Distanční kritéria neumožňují spravedlivě mezi uchazeči vybrat. V některých situacích by pak musel rozhodovat los.
 • V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy že ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek ale mohou přijatí žáci odevzdat až poté, co se uskuteční přijímací zkoušky na ostatních školách podle termínů stanovených ministerstvem.
 • Výsledek jednotných přijímacích zkoušek využijí obě školy, na které se žák původně hlásil, pokud se tam koná také jednotná zkouška. Tedy pokud nebude žák přijat na školu „první volby“, jeho výsledek při jednotných přijímacích zkouškách zohlední také ředitel druhé školy, kam se žák hlásil.

ředitelka školy 24.3.2020 


Jednotná přijímací zkouška se koná písemnou formou z MAT a  ČJ se koná - NOVĚ!!!!

1.termín  úterý - 8.6.2020

Náhradní termín:

1.termín středa -23.6.2020

11.5.2020


Přijímací řízení na SSDVS s.r.o – školní rok 2020 / 2021


KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ, KAPACITA, ORGANIZACE

Přijímací řízení se řídí zákonem 178/2016 Sb.

Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí sestaveného na základě jejich výsledků z přijímacích zkoušek, výsledků studia na ZŠ a dle osobního pohovoru na DOD do naplnění kapacity 1. ročníku. 

Pokud budou po 1. kole přijímacího řízení volná místa, bude vyhlášeno 2. kolo.

Od 1. února 2020 bude zde na www školy zveřejněn časový harmonogram, kdy lze nosit přihlášky ke studiu osobně. Přihláška se podává do 1.3.2020 na předepsaném tiskopise. U Bezpečnostně právního oboru bude součástí lékařská zpráva.                               

Ve školním roce 2018/2019 škola otevírá následující studijní obory, v počtu žáků:

Název oboru číslo oboru Počet žáků forma vzdělávání
Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01 60 čtyřletá denní
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 30 čtyřletá denní

Podnikání

podmínkou je mít výuční list

64-41-L/51

13

nástavbové studium tříleté


Přijímací zkouška

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou termíny jednotných přijímacích zkoušek, které se konají formou písemného testu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, stanoveny následovně

Přijímací zkoušky se konají: 14.4.2020 a 15.4.2020

Náhradní termín : 13.5.2020 a 14.5. 2020


Podmínky přijetí  - Obor - Veřejnoprávní činnost – 68-43-M/01

 • ukončení základního vzdělání
 • studijní výsledky z 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ
 • vykonání přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka - viz Kitéria hodnocení
 • odevzdání Zápisového lístku
 • v ročníkovém vysvědčení není nedostatečná
 • podepsání Smlouvy o studiu

Podmínky přijetí  - Obor – Bezpečnostně právní činnost – 68-42-M/01

 • ukončení základního vzdělání
 • studijní výsledky z 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ
 • vykonání přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka
 • odevzdání Zápisového lístku
 • potvrzení od lékaře – lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání oboru BPČ
 • v ročníkovém vysvědčení není nedostatečná
 • podepsání Smlouvy o studiu

Podmínky přijetí  - Obor – Podnikání – 64-41-L/51

 • výuční list
 • vykonání přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka
 • podepsání Smlouvy o studiu

Kritéria hodnocení výsledků přijímacího řízení:

1. hodnocení jednotné přijímací zkoušky – 60%

2. hodnocení výsledků ze ZŠ – 20% (studijní výsledky z I. pololetí předposledního ročníku ZŠ a

    II. pololetí posledního ročníku ZŠ)

3. pohovor na DOD – 20%

4. v ročníkovém vysvědčení není nedostatečná

(Při rovnosti výsledků, bude upřednostněn ten uchazeč, který bude mít na 1. místě (popřípadě 2., 3. a 4. místě) lepší známku z následujících profilových předmětů v 1. pololetí posledního ročníku: MAT, ČJ, AJ/NJ)

Připomenutí důležitých termínů:

 • do 1.3.2020 odevzdání přihlášky
 • do konce ledna 2020 zveřejnění časového harmonogramu přijímaní přihlášek na škole ředitelkou školy
 • Přijímací zkoušky se konají: 14.4.2020 a 15.4.2020

  Náhradní termín : 13.5.2020 a 14.5. 2020

 • Do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům, nebo zákonným zástupcům bude písemně doručeno rozhodnutí o nepřijetí.
 • podpis Smlouvy o studiu ( lze již odevzdat Zápisový lístek)

Do 10 pracovních dnů od zveřejnění přijatých uchazečů, je uchazeč a zákonný zástupce povinen potvrdit svou volbu studia na SSDVS s.r.o. odevzdáním zápisového lístku a podepsat Smlouvu o studiu. Nepotvrdí-li uchazeč a zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku a podepsáním Smlouvy o studiu  úmysl vzdělávat se na SSDVS s.r.o.., zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí.

Od odevzdání přihlášky bude veškerá komunikace mezi školou a uchazečem probíhat e-mailem.

  

V Mostě3.9.2019                                                                                 Ing. Vladimíra Ilievová

                                                                                                              Ředitelka školy

 

NAHORU TISK

 


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).