21.02.2020

UPLATNĚNÍ absolventů SŠDVS -  aktualizace leden 2020

Zobrazit celý článek

20.02.2020

Peníze navíc Ve dnech 11. 2. 2020 (2. C), 12. 2. 2020 (2. B) a 18. 2. 2020 (2. A) se druhé ročníky naší školy účastnily hry zaměřenou na finanční gramotnost „Peníze na víc“. Cílem hry je provést svěřenou rodinu třiceti lety života, splnit stanovené finanční cíle v určeném časovém horizontu, vypořádat se s různými událostmi a nashromáždit dostatek kapitálu k zajištění doživotní renty. Hrát lze j…

Zobrazit celý článek

20.01.2020

Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. Termín Sportovní soutěže Umístění 18.09.2018 Atletika Corny dívky okres 3. místo 18.09.2018 Atletika Corny dívky okres 4. místo 02.10.2018 Přespolní běh dívky okres 1.místo 02.10.2018 Přespolní běh chlapci okres 1.místo 09.10.2018 Pře…

Zobrazit celý článek

FacebookPřijímací řízení

MŠMT - termíny zkoušek - PŘ 2020 / 2021


Přijímací řízení 2020/2021

Jednotná přijímací zkouška se koná písemnou formou z MAT aČJL ve dnech:

1.termín  úterý -  14. dubna 2020

2.termín středa - 15.dubna 2020

Náhradní termín:

1.termín středa - 13.května 2020

2.termín čtvrtek  - 14. května 2020


Přijímací řízení na SSDVS s.r.o – školní rok 2020 / 2021


KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ, KAPACITA, ORGANIZACE

Přijímací řízení se řídí zákonem 178/2016 Sb.

Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí sestaveného na základě jejich výsledků z přijímacích zkoušek, výsledků studia na ZŠ a dle osobního pohovoru na DOD do naplnění kapacity 1. ročníku. 

Pokud budou po 1. kole přijímacího řízení volná místa, bude vyhlášeno 2. kolo.

Od 1. února 2020 bude zde na www školy zveřejněn časový harmonogram, kdy lze nosit přihlášky ke studiu osobně. Přihláška se podává do 1.3.2020 na předepsaném tiskopise. U Bezpečnostně právního oboru bude součástí lékařská zpráva.                               

Ve školním roce 2018/2019 škola otevírá následující studijní obory, v počtu žáků:

Název oboru číslo oboru Počet žáků forma vzdělávání
Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01 60 čtyřletá denní
Veřejnoprávní činnost 68-43-M/01 30 čtyřletá denní

Podnikání

podmínkou je mít výuční list

64-41-L/51

13

nástavbové studium tříleté


Přijímací zkouška

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou termíny jednotných přijímacích zkoušek, které se konají formou písemného testu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, stanoveny následovně

Přijímací zkoušky se konají: 14.4.2020 a 15.4.2020

Náhradní termín : 13.5.2020 a 14.5. 2020


Podmínky přijetí  - Obor - Veřejnoprávní činnost – 68-43-M/01

 • ukončení základního vzdělání
 • studijní výsledky z 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ
 • vykonání přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka - viz Kitéria hodnocení
 • odevzdání Zápisového lístku
 • v ročníkovém vysvědčení není nedostatečná
 • podepsání Smlouvy o studiu

Podmínky přijetí  - Obor – Bezpečnostně právní činnost – 68-42-M/01

 • ukončení základního vzdělání
 • studijní výsledky z 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ
 • vykonání přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka
 • odevzdání Zápisového lístku
 • potvrzení od lékaře – lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání oboru BPČ
 • v ročníkovém vysvědčení není nedostatečná
 • podepsání Smlouvy o studiu

Podmínky přijetí  - Obor – Podnikání – 64-41-L/51

 • výuční list
 • vykonání přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka
 • podepsání Smlouvy o studiu

Kritéria hodnocení výsledků přijímacího řízení:

1. hodnocení jednotné přijímací zkoušky – 60%

2. hodnocení výsledků ze ZŠ – 20% (studijní výsledky z I. pololetí předposledního ročníku ZŠ a

    II. pololetí posledního ročníku ZŠ)

3. pohovor na DOD – 20%

4. v ročníkovém vysvědčení není nedostatečná

(Při rovnosti výsledků, bude upřednostněn ten uchazeč, který bude mít na 1. místě (popřípadě 2., 3. a 4. místě) lepší známku z následujících profilových předmětů v 1. pololetí posledního ročníku: MAT, ČJ, AJ/NJ)

Připomenutí důležitých termínů:

 • do 1.3.2020 odevzdání přihlášky
 • do konce ledna 2020 zveřejnění časového harmonogramu přijímaní přihlášek na škole ředitelkou školy
 • Přijímací zkoušky se konají: 14.4.2020 a 15.4.2020

  Náhradní termín : 13.5.2020 a 14.5. 2020

 • Do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům, nebo zákonným zástupcům bude písemně doručeno rozhodnutí o nepřijetí.
 • podpis Smlouvy o studiu ( lze již odevzdat Zápisový lístek)

Do 10 pracovních dnů od zveřejnění přijatých uchazečů, je uchazeč a zákonný zástupce povinen potvrdit svou volbu studia na SSDVS s.r.o. odevzdáním zápisového lístku a podepsat Smlouvu o studiu. Nepotvrdí-li uchazeč a zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku a podepsáním Smlouvy o studiu  úmysl vzdělávat se na SSDVS s.r.o.., zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí.

Od odevzdání přihlášky bude veškerá komunikace mezi školou a uchazečem probíhat e-mailem.

  

V Mostě3.9.2019                                                                                 Ing. Vladimíra Ilievová

                                                                                                              Ředitelka školy

 

NAHORU TISK

 


Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu