19.07.2019

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ - podzim 2019

Zobrazit celý článek

11.07.2019

Sociální sítě – sociální heroin – co vy na to?  Žijeme v době, kdy si snad všichni už uvědomujeme, že se nacházíme v chapadlech sociálních sítí. Ano, když budeme mít doma drogově závislého nebo třeba alkoholika, tak si na něj budou všichni ukazovat a nazývat ho "závislákem, feťákem, alkoholikem". U těchto lidí víme už dávno všichni, že jsou závislí a většina je odsuzuje. Ne každý si však uvědomuj…

Zobrazit celý článek

20.06.2019

Sebeobrana SŠDVS s.r.o. Videdo

Zobrazit celý článek

FacebookPřijímací řízení

Přijímací řízení na střední školu pro školní rok 2019/2020 - 2. kolo !

a) kritéria hodnocení 2. kolo - VSČ

b) kritéria hodnocení 2. kolo - KS 


POZVÁNKA K PŘEVZETÍ ROZHODNUTÍ


Jednotná přijímací zkouška 2019   - zdroj CERMAT


Sdělení MŠMT k PŘ 2019/2020


Přijímací řízení na SSDVS s.r.o – školní rok 2019 / 2020


KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ, KAPACITA, ORGANIZACE

Přijímací řízení se řídí zákonem 178/2016 Sb.

Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí sestaveného na základě jejich výsledků z přijímacích zkoušek, výsledků studia na ZŠ a dle osobního pohovoru na DOD do naplnění kapacity 1. ročníku. 

Pokud budou po 1. kole přijímacího řízení volná místa, bude vyhlášeno 2. kolo.

Od 1. února 2019 bude zde na www školy zveřejněn časový harmonogram, kdy lze nosit přihlášky ke studiu osobně. Přihláška se podává do 1.3.2019 na předepsaném tiskopise. U Bezpečnostně právního oboru bude součástí lékařská zpráva.                               

Ve školním roce 2018/2019 škola otevírá následující studijní obory, v počtu žáků:

Název oboru číslo oboru Počet žáků forma vzdělávání
Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01 60 čtyřletá denní
Veřejnoprávní činnost 68-43-M/01 30 čtyřletá denní

Podnikání

podmínkou je mít výuční list

64-41-L/51

20

nástavbové studium tříleté


Přijímací zkouška

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou termíny jednotných přijímacích zkoušek, které se konají formou písemného testu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, stanoveny následovně

Přijímací zkoušky se konají: 12.4.2019 a 15.4.2019

Náhradní termín : 13.5.2019 a 14.5. 2019


Podmínky přijetí  - Obor - Veřejnoprávní činnost – 68-43-M/01

 • ukončení základního vzdělání
 • studijní výsledky z 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ
 • vykonání přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka - viz Kitéria hodnocení
 • odevzdání Zápisového lístku
 • v ročníkovém vysvědčení není nedostatečná
 • podepsání Smlouvy o studiu

Podmínky přijetí  - Obor – Bezpečnostně právní činnost – 68-42-M/01

 • ukončení základního vzdělání
 • studijní výsledky z 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ
 • vykonání přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka
 • odevzdání Zápisového lístku
 • potvrzení od lékaře – lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání oboru BPČ
 • v ročníkovém vysvědčení není nedostatečná
 • podepsání Smlouvy o studiu

Podmínky přijetí  - Obor – Podnikání – 64-41-L/51

 • výuční list
 • vykonání přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka
 • podepsání Smlouvy o studiu

Kritéria hodnocení výsledků přijímacího řízení:

1. hodnocení jednotné přijímací zkoušky – 60%

2. hodnocení výsledků ze ZŠ – 20% (studijní výsledky z I. pololetí předposledního ročníku ZŠ a

    II. pololetí posledního ročníku ZŠ)

3. pohovor na DOD – 20%

4. v ročníkovém vysvědčení není nedostatečná

(Při rovnosti výsledků, bude upřednostněn ten uchazeč, který bude mít na 1. místě (popřípadě 2., 3. a 4. místě) lepší známku z následujících profilových předmětů v 1. pololetí posledního ročníku: MAT, ČJ, AJ/NJ)

Připomenutí důležitých termínů:

 • do 1.3.2019odevzdání přihlášky
 • do konce ledna 2019 zveřejnění časového harmonogramu přijímaní přihlášek na škole ředitelkou školy
 • Přijímací zkoušky se konají: 12.4.2019 a 15.4.2019

  Náhradní termín : 13.5.2019 a 14.5. 2019

 • Do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům, nebo zákonným zástupcům bude písemně doručeno rozhodnutí o nepřijetí.
 • podpis Smlouvy o studiu ( lze již odevzdat Zápisový lístek)

Do 10 pracovních dnů od zveřejnění přijatých uchazečů, je uchazeč a zákonný zástupce povinen potvrdit svou volbu studia na SSDVS s.r.o. odevzdáním zápisového lístku a podepsat Smlouvu o studiu. Nepotvrdí-li uchazeč a zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku a podepsáním Smlouvy o studiu  úmysl vzdělávat se na SSDVS s.r.o.., zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí.

Od odevzdání přihlášky bude veškerá komunikace mezi školou a uchazečem probíhat e-mailem.

  

V Mostě3.9.2018                                                                       Ing. Vladimíra Ilievová

                                                                                                              Ředitelka školy

 

NAHORU TISK

 


Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu