13.06.2024

Základní informace žákům 1.ročníku šk.roku 2024 / 2025  1) 2.9.2024 od 8:30 – slavnostní imatrikulace studentů a studentek - zváni jsou i rodiče, doporučujeme formálnějsí oděv 1.A       8:30 až 9:10                 1.B       9:10 až 9:50                 1.C       9:50 až 10:30 2) Učebnice:      v září proběhne burza učebnic – od předešlého 1. a 2. ročníku  knihy si koupíte ve škole – při…

Zobrazit celý článek

14.05.2024

Výsledky přijímacího řízení 1. kolo - obor : 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost . 15.05.2024

Zobrazit celý článek

14.05.2024

Výsledky přijímacího řízení 1. kolo - obor : 68-42-M/01  Bezpečnostně právní činnost . 15.05.2024.

Zobrazit celý článek

Facebook


Výchovný poradce

Plány VP školy jsou uložené v sekretariátu školy.

Plán VP 2023 / 2024


Vážení rodiče,
naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní inspekcí. Velmi
si toho vážíme. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme
být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové
bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí
je spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření
či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního
učitele, školního metodika prevence či ředitele školy). Využít lze také naši e-schránku důvěry, která
je k dispozici na webových stránkách školy. Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci
budeme odborně a bezpečně řešit.

ředitelka školy

1.9.2019


Foto  Jméno a příjmení Specializace Garance předmětů:
  Mgr. Věra Studničková PF český jazyk a literatura, německý jazyk. český jazyk, estetická výchova, německý jazyk výchovná poradkyně knihovna
„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ C. Goldoni. Pojďme spolu v této knize listovat, hledat, nacházet, ztrácet se a znovu nalézat, radovat se a učit se navzájem. Ano, i správného učitele učí jeho vlastní žáci. Pokud toto všechno dokážeme, můžeme si na konci cesty říci: Ano, umíme číst!!!

Výchovná poradkyně: Mgr. Věra Studničková
e-mail:                     vera.studnickova@ssdvs.cz

konzultační hodiny:   budou upřesněny na začátku školního roku
telefonický kontakt: 411 130 916

Motto: "Je důležité nejen mluvit, ale také naslouchat. Na to neexistuje žádné školení, neboť takové situace přináší život sám."

Mým úkolem je naslouchat, naslouchat vám, vašim problémům a starostem, všemu, s čím si neumíte poradit a nevíte, kam se obrátit o radu. Na mých stránkách budou sice uvedeny konzultační hodiny, ale okamžitý problém potřebuje okamžité řešení a tedy i čas mimo“ úřední hodiny“. Proto tedy dveře k výchovnému poradci budou otevřeny vždy, když to bude potřeba. Nebojte se přijít a svěřit se dřív, než bude již na řešení vašeho problému pozdě. Tady je jen malý návod na to, kdy je dobré se na výchovného poradce obrátit.
   Nevíte, jak se učit?
   Máte problém s nějakým člověkem?
   Nevíte, jak se dostat z bludného kruhu?
   Máte pocit, že jste šikanováni, či jiným způsobem vyčleněni z kolektivu?
   Nevíte si rady s rodiči?
   Nezvládáte stres a nároky střední školy a nápor nových požadavků?
   Nezvládáte své vlastní chování a emoce?
……………………………………….?????

Výchovná poradkyně na škole zajišťuje:

1. Metodickou a informační činnost
Sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje jim metodickou a obsahovou pomoc
Spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky a s vedením školy
Uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří to vyžadují z výchovných, vzdělávacích, kariérních a profesionálně orientačních důvodů
Podle potřeby organizuje individuální setkání s rodiči při řešení problémů žáků
Informace a propagační materiály na nástěnce VP
Schránka důvěry
2. Podporu žáků, žáků s výukovými problémy
Zvládání přestupu žáků na střední školu a adaptovat se na vyšší nároky studia
Pomoc těm žákům, jimž byla již na základní škole diagnostikována porucha učení
Pomoc žákům, kteří jsou v péči PPP
Pomoc při řešení osobních problémů žáků a to zvláště těch, které by měly nějakým vážným způsobem zasahovat do učebního a vzdělávacího procesu ( šikana, komunikace v kolektivu, komunikace s vyučujícími, sociálně-patologické jevy)
Pomáhá při vyhledávání a sledování problematických a nadaných žáků
Pomáhá při sestavování individuálních vzdělávacích plánů pro nadané žáky (vrcholový sport )
Ve spolupráci s třídními učiteli, vedením školy a ostatními pedagogy se podílí na nápravě problematických žáků
Pomáhá řešit ve spolupráci s vedením školy konfliktní situace
3. Týmovou spolupráci
Spolupráce s třídními učiteli
Spolupráce s vedením školy
Spolupráce s PPP, krizovými centry, školním psychoterapeutem, odbornými lékaři
Reaguje na podněty ostatních pedagogických pracovníků
Dbá na to, aby fungovala komunikace škola-rodiče
4. Specifické oblasti
Sleduje ve spolupráci s metodikem prevence projevy sociálně patologických jevů ( šikanování, vandalismus, brutalita, rasismus, závislosti)
Zajišťuje s metodikem prevence různé osvětové akce a besedy k problematice návykových látek a ostatních sociálně patologických jevů, koordinace a spolupráce s pedagogy, zákonnými zástupci a odborníky
Spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy, s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, s policií ČR aj
5. Profesní a kariérové poradenství
V prvním ročníku seznámení žáků s chodem a formami učení na střední škole
Možnost testů osobnosti a testů profesní orientace
Pro žáky 3. a 4. ročníků besedy o možnostech pomaturitního studia na VOŠ, VŠ
Možnost účasti studentů čtvrtých ročníků na dnech otevřených dveří jednotlivých vysokých škol a na veletrzích vzdělávání
Příprava přijímacího řízení na VOŠ a VŠ( instrukce k přijímacímu řízení a vyplňování přihlášek)
Následná pomoc rodičům při případném odvolacím řízení
Studium v zahraničí
Spolupráce s ÚP v Mostě


Odkazy na některé důležité organizace a centra, které jsou určeny nejen pro žáky, ale mohou pomoci i rodičům

Pedagogicko-psychologická poradna Jana Palacha, Most
telefon: 476 126 600 / 606
www.cvcmost.cz
Linka duševní tísně
476 701 444 ( nonstop )
www.mostknadeji.cz

 

K – Centrum Most ( drogové závislosti)
telefon: 476 102 288, 602 219 372
e-mail: vedouci.kcm@mostknadeji.cz
Život bez závislostí – NIKA o.s.
telefon: 724 111 984, 777 576 590
e-mail: nika_os@centrum.cz
web: http://nika.iliev-cz.com

Spirála ( krizová linka pomoci) 475 603 390
Bílý kruh bezpečí 257 317 110
Člověk v tísni 261 134 401
DONA ( domácí násilí ) 251 511 313
Linka bezpečí 800 155 555
Občanská poradna Most 476 768 830

Problematika učení, testy, státní maturita

www.scio.cz

www.novamaturita.cz

www.cermat.cz

1. září 2019 Mgr. Studničková Věra

 

NAHORU TISK

 


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).