26.03.2023

Cvičení SPJ ÚNL a SŠDVS Most - 7.03.2023 Video 1 - FB Video 2 - FB Video 3 - FB Video 4 - FB

Zobrazit celý článek

16.03.2023

V pátek 17.3.2023 bude do emailů odslána POZVÁNKA na přijímací zkoušku. ředitelka školy

Zobrazit celý článek

25.01.2023

Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. Název projektu: Šablona na SŠDVSRegistrační číslo: CZ.02.02.03/00/22_003/0002192Termín realizace: 1.2.2023 – 30.6.2025Realizátor: Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. Plakát - pdf formát Pro více info klikni zde !

Zobrazit celý článek

Facebook


Přijímací řízení - aktualizace, leden 2017

Přijímací řízení na SSDVS s.r.o – školní rok 2017/2018

 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ, KAPACITA, ORGANIZACE

Přijímací řízení se řídí zákonem 178/2016 Sb. Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí sestaveného na základě jejich výsledků z přijímacích zkoušek, výsledků studia na ZŠ a dle osobního pohovoru na DOD do naplnění kapacity 1. ročníku. 

Pokud budou po 1. kole přijímacího řízení volná místa, bude vyhlášeno 2. kolo.

Od 1. února 2017 bude zde na www školy zveřejněn časový harmonogram, kdy lze nosit přihlášky ke studiu osobně. Přihláška se podává do 1.3.2017 na předepsaném tiskopise. U Bezpečnostně právního oboru bude součástí lékařská zpráva.                               

Ve školním roce 2017/2018 škola otevírá následující studijní obory, v počtu žáků:

 • Bezpečnostně právní činnost – 68-42-M/01   – 60 žáků – čtyřletá denní forma vzdělávání
 • Veřejnoprávní činnost           – 68-43-M/01   – 30 žáků – čtyřletá denní forma vzdělávání
 • Podnikání – 64-41-L/51   –  16 žáků  – nástavbové studium tříleté, podmínkou je mít výuční list

Přijímací zkouška

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou termíny jednotných přijímacích zkoušek, které se konají formou písemného testu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, stanoveny následovně:

 1. termín: 12. dubna 2017
 2. termín: 19. dubna 2017

 Podmínky přijetí  - Obor – Bezpečnostně právní činnost – 68-42-M/01

 • ukončení základního vzdělání
 • studijní výsledky z 2. pololetí 8. třída ZŠ a 1. pololetí 9. třídy ZŠ
 • vykonání přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka
 • podepsání Smlouvy o studiu – 25.4. 2017 od 9:00 – 16:00
 • odevzdání Zápisového lístku
 • potvrzení od lékaře – lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání oboru BPČ

 Podmínky přijetí  - Obor - Veřejnoprávní činnost – 68-43-M/01

 • ukončení základního vzdělání
 • studijní výsledky z 2. pololetí 8. třída ZŠ a 1. pololetí 9. třídy ZŠ
 • vykonání přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka
 • podepsání Smlouvy o studiu – 25.4. 2017 od 9:00 – 16:00
 • odevzdání Zápisového lístku

Podmínky přijetí  - Obor – Podnikání – 64-41-L/51

 • výuční list
 • vykonání přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka
 • podepsání Smlouvy o studiu

Kritéria hodnocení výsledků přijímacího řízení:

 1. hodnocení jednotné přijímací zkoušky – 60%
 2. hodnocení výsledků ze ZŠ – 20% (2. pololetí 8. třída a 1. pololetí 9. třídy ZŠ)
 3. pohovor na DOD – 20%

(Při rovnosti výsledků, bude upřednostněn ten uchazeč, který bude mít na 1. místě (popřípadě 2., 3. a 4. místě) lepší známku z následujících profilových předmětů v 1. pololetí 9. třídy: MAT, ČJ, AJ/NJ)

Připomenutí důležitých termínů:

 • do 1.3. odevzdání přihlášky
 • do konce ledna 2017 zveřejnění časového harmonogramu přijímaní přihlášek na škole ředitelkou školy
 • dubna 2017 – 1. kolo přijímací zkoušky
 • dubna 2017 – 2. kolo přijímací zkoušky
 • Do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům, nebo zákonným zástupcům bude písemně doručeno rozhodnutí o nepřijetí.
 • 4. podpis Smlouvy o studiu ( lze již odevzdat Zápisový lístek)

Do 10 pracovních dnů od zveřejnění přijatých uchazečů, je uchazeč a zákonný zástupce povinen potvrdit svou volbu studia na SSDVS s.r.o. odevzdáním zápisového lístku a podepsat Smlouvu o studiu. Nepotvrdí-li uchazeč a zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku a podepsáním Smlouvy o studiu  úmysl vzdělávat se na SSDVS s.r.o.., zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí.

Od odevzdání přihlášky bude veškerá komunikace mezi školou a uchazečem probíhat emailem.

 

V Mostě 2.1. 2017                                                                           Ing. Vladimíra Ilievová

                                                                                                              Ředitelka školy

Starší články

 

NAHORU TISK

 


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).