14.05.2024

Výsledky přijímacího řízení 1. kolo - obor : 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost . 15.05.2024

Zobrazit celý článek

14.05.2024

Výsledky přijímacího řízení 1. kolo - obor : 68-42-M/01  Bezpečnostně právní činnost . 15.05.2024.

Zobrazit celý článek

06.05.2024

Třída : 4. A a 4. C MATURITNÍ ZKOUŠKA STŘEDNÍ ŠKOLY DIPLOMACIE A VEŘEJNÉ SPRÁVY, s. r. o., pondělí 20. 5. 2024 Třída : 4. B MATURITNÍ ZKOUŠKA STŘEDNÍ ŠKOLY DIPLOMACIE A VEŘEJNÉ SPRÁVY, s. r. o., pondělí 27. 5. 2024

Zobrazit celý článek

Facebook


Uchazečům o studium

Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o.

ul. A. Jiráska, č. p. 1887, 434 01 MostTel.: 411 130 916, 918        

e-mail: info@ssdvs.cz,      WWW.SSDVS.CZ


1. KDE OBDRŽÍM PŘIHLÁŠKU K PŘIJETÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLU?

Formulář přihlášky může poskytnout ZŠ, popř. je možné ji stáhnout na webu MŠMT:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

2. JE NUTNÉ BAREVNÉ VYTIŠTĚNÍ PŘIHLÁŠKY K PŘIJETÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLU?

Barevné vytištění není podmínkou.

3. NA KOLIK STŘEDNÍCH ŠKOL SE MOHU PŘIHLÁSIT  V 1. KOLE?

Můžete podat až 2 přihlášky (2 střední školy bez talentových zkoušek). Při vyplňování přihlášky se uvádí na obou tiskopisech stejné pořadí škol, oborů a termínů.

4. UVÁDÍM TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA PŘIHLÁŠCE?

Ne.

5. JE POŘADÍ ŠKOL V PŘIHLÁŠCE ZÁVAZNÉ? 

Není.

6. MUSÍ BÝT LÉKAŘSKÝ POSUDEK V PŘÍLOZE NEBO MUSÍ BÝT POTVRZENÍ NA PŘIHLÁŠCE?

Potvrzení může být na přihlášce nebo přílohou, nicméně musí obsahovat kód oboru.

7. NA KOLIK STŘEDNÍCH ŠKOL SE MOHU PŘIHLÁSIT V 2. KOLE?

Počet přihlášek není omezen.

8. JAK SE DOZVÍM, ŽE MNOU ZASLANÁ PŘIHLÁŠKA BYLA ŠKOLOU PŘIJATA?

V případě podání přihlášky poštou, doporučujeme sjednat si službu informování o dodání pomocí SMS, zaslání doporučeně: 

https://www.ceskaposta.cz/sluzby/psani/cr/doporucene-psani

Pokud podáte přihlášku osobně na sekretariát školy, obdržíte potvrzení o převzetí přihlášky.

9. JE VÝHODNĚJŠÍ VOLIT AŽ DRUHÝ TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY, I KDYŽ CHCI K VÁM?

V současné době již toto není rozhodující. Z obou termínů přijímacích zkoušek nám předávají nejlepší výsledky z ČJ a M (i když zkoušky byly vykonány v jiné škole). Není proto nutné dávat jiný termín oproti prioritě vybrané školy. 

10. KDE SE DOZVÍM, CO SI MÁM VZÍT S SEBOU NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU?

14 dní před termínem přijímací zkoušky vám poštou zašleme Pozvánku k přijímací zkoušce, kde budou uvedeny veškeré důležité informace

k přijímací zkoušce, např. kdy a kde se bude konat, co s sebou, apod.. POZVÁNKU NEVYHAZUJTE, budete ji potřebovat i pro zjištění výsledků.

11. JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY?

V Pozvánce k přijímací zkoušce dostanete přiděleno ID, což je jedinečný kód pro uchazeče/přihlášku (tzn.. pokud jste k nám dali 2 přihlášky - budete mít 2 ID kódy). Výsledky  přijímací zkoušky jsou zveřejněny dle tohoto kódu.

12. BYL JSEM PŘIJAT, CO MÁM DĚLAT DÁL?

Na webových stránkách bude uveden termín schůzky s rodiči nastupujících žáků. Byla vám e-mailem doručená pozvánka.

13. JAK SE DOZVÍM, CO MNE ČEKÁ V ZÁŘÍ? 

Na webových stránkách bude uveden termín schůzky s rodiči nastupujících žáků (obvykle druhá polovina června), kde budou upřesněny veškeré informace a požadavky ze strany školy. Zároveň budete mít možnost pokládat dotazy. 


Naše krédo: „Žáci jsou smyslem naší práce, je naší povinností tuto práci zvládat a zajistit našim žákům

kvalitní vzdělání založené na vstřícnosti, pochopení, odbornosti a partnerských vztazích."


Chcete mít maturitu ?  Studujte u nás !

Vzhledem k velkému zájmu o studium na naší škole může škola ve školním roce 2024/2025

přijmout 80 žáků denního studia


Uplatnění absolventů SŠDVS k 01.2020 !


Uplatnění absolventů SŠDVS k 03.2019 !


Škola nabízí ve školním roce 2024/2025 tyto specializace v denní formě studia:

Chcete být úředníkem, žurnalistou, pracovat na úřadě, soudě či v diplomatických službách?

68-43-M/01   Specializace:

 • Diplomacie a mezinárodní vztahy.
 • Public relations a marketingová komunikace.
 • Právní specialista ve veřejné správě.
 • Informační technologie a programování ve veřejné správě.
 • Soudní úředník


Uplatnění absolventa oboru Veřejnosprávní činnost

Banner

Absolventi oboru 68-43-M/01 se uplatní jako referenti samosprávy na obecních, městských a magistrátních úřadech, jako referenti státní správy na územních, ústředních nebo jiných orgánech státní správy (např.v orgánech, které vykonávají sociální správu a správu na úseku katastru nemovitostí). Uplatní se rovněž jako administrativní pracovníci v oblasti justice, v kancelářích advokátů a notářů, v realitních kancelářích apod. Získané ekonomické a právní vzdělání jim umožní uplatnit se i v občanském sektoru.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách.


Chcete být policista, kriminalista, pracovat v bezpečnostních složkách?

68-42-M/01 Specializace:

 • Pracovník - policista PČR, strážník Městské policie.
 • Pracovník soukromých bezpečnostních služeb a agentur.
 • Pracovník - specialista se zaměřením na expertízu ručního písma.
 • Pracovník soukromých detektivních a advokátních kanceláří.
 • Soudní úředník

Uplatnění absolventa oboru Bezpečnostně právní činnost

 

Banner

Úspěšným zakončením studia získá absolvent studijních oboru 6842M01 Bezpečnostně právní činnost střední vzdělání s maturitní zkouškou. Získané vzdělání umožní absolventovi studijního oboru ucházet se o přijetí ke studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách, zejména na Policejní akademii a vysokých školách s výukou bezpečnostně právních a právních oborů. Škola připravuje své absolventy tak, aby byli schopni pružně reagovat na změny v právním řádu.

Obor BPČ je organizován jako čtyřleté denní studium, které poskytuje úplné střední odborné vzdělávání a je ukončeno maturitní zkouškou podle příslušných právních norem. Získané vzdělání umožní absolventovi studijního oboru ucházet se o přijetí ke studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách, zejména na Policejní akademii a vysokých školách s výukou bezpečnostně právních a právních oborů.

Absolvent se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Uplatnění je možné např. v bezpečnostních sborech (Policie ČR, Celní správa ČR, Vězeňská služba ČR apod.) a dále ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), složkách IZS, Armádě ČR, advokacii nebo firmách zajišťujících ostrahu.

Pro výkon některých povolání musí absolvent splnit další zákonem stanovené podmínky, např. věk, speciální odborné školení, testy zdravotní a psychické způsobilosti, bezúhonnost, spolehlivost a další požadavky. Absolvent se uplatní např. jako bezpečnostní pracovník, policejní inspektor, strážník obecní policie, celník, bezpečnostní pracovník ve vězeňské službě nebo stráži nebo justiční stráži.

Mezi výukové oblasti v tomto oboru patří např. právní vzdělávání, bezpečnostní příprava, prevence a odhalování kriminality, sebeobrana a mnoho dalších.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách.


obrázek

obrázek


Benefity školy – výhody

Pro studenty 1. ročníku:

 • Prospěchové stipendium v průběhu studia
 • E-learningové přednášky a studijní materiál – testování formou e-learningu a moodle
 • Školní knihovna
 • Nadstandardní vybavení školy – střelnice, fitness
 • Možnost získat jazykové certifikáty – Cambridgské zkoušky
 • V prvním ročníku učebnice zdarma
 • Možnost vysokoškolského bakalářského studia oboru bezpečnostně právní činnost

Proč studovat na diplomce ?

 • Garance úspěšně zvládnuté maturitní zkoušky - vysoká úspěšnost při složení maturitní zkoušky
 • Kvalifikace a odbornost učitelů v  Vyučující z praxe v oblasti policie, kriminalistiky a práva
 • Harmonizační pobyty, lyžařský kurz, vodácko–turistický kurz, zahraniční výjezdy,
 • Pestrá nabídka akcí školy – studentské volby, soudní proces, pyrotechnici, anglické divadlo, imatrikulace, projektové dny
 • Školní a mimoškolní soutěže
 • Klub Cash flow aneb hrou k finanční gramotnosti
 • Projekty školy – Active Citizens – žáci školy učí žáky ze základních škol
 • Spolupráce s Městskou policií v Mostě, s Policií ČR, se ZŠ Zd. Matějíčka, Cambridge, Oxford, Vysokou školou evropských a regionálních studií (VŠERS), o.p.s. České Budějovice
 • Spolupráce s Vyšší policejní školou a Střední policejní školou MV v Holešově a  Ministerstvem vnitra ČR.

Nadstandardní nabídka školy – nejen pro žáky školy !

Jazykové kurzy AJ, NJ, RJ

 • Docházkové kurzy:   
 • - Konverzace - úroveň A1 -C2, - Obchodní kurzy - úroveň A1 -C1
 • - Cestovaní - úroveň A1 -C2
 • Firemní a Individuální výuka:  individuální přístup i kurzy "na míru"
 • Bakalářské kombinované studium – Bezpečnostně právní obor.

WWW.SSDVS.CZ


Chcete mít svou vlastní úspěšnou firmu, pracovat v cestovním ruchu, bankách, mít svůj internetový obchod?63-41-M/01 Specializace:

Podnikatel a internetová ekonomika.

Startup - založ si svůj business.

Pracujete a chcete si dodělat maturitní zkoušku? - Škola nabízí ve školním roce 2014/2015 specializace v nástavbové formě studia oboru Podnikání 64-41-L/51 – podmínkou je výuční list.

Délka studia – 3 roky, Výuka – každou sobotu


Uplatnění absolventa oborů 63-41-M/01 a 64-41-L/51

Absolventi jsou kvalifikovaní středoškolští pracovníci, kteří zajišťují chod ekonomického, obchodního nebo personálního úseku organizace. Mohou se uplatnit ve finančním sektoru nebo v organizacích státní správy a samosprávy. Mohou založit vlastní firmu (START UP) a podnikat ! Jejich uplatnění se odvíjí od profilace oboru, proto je důležité se před přijímacím řízením s ním seznámit. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v oborech skupiny ekonomika a administrativa, ale i v oborech ze skupiny gastronomie, hotelnictví a turismus nebo právo, právní a veřejnosprávní činnosti. Příbuznými obory jsou i obory ze skupiny podnikání v oborech a odvětvích. Mohou studovat i pedagogické a učitelské obory na vysokých školách, obory z oblasti společenských věd nebo gastronomie, hotelnictví a turismu....

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách.

 

NAHORU TISK

 


WWW stránky splňují požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).